V nákupnom košíku nie sú žiadne položky

Vyskúšajte

Club 5* - Podmienky členstva

I. Popis služby

1. Služby klubu CLUB 5* Vám poskytuje spoločnosť STUDIO MODERNA s.r.o., Košická 49, 821 08 Bratislava, IČO: 35709596, zapísaná v obchodnom registri OS BA I, odd.: Sro, vl.č. 13917/B (ďalej len “STUDIO MODERNA”).

2. Členovia klubu CLUB 5* (ďalej len „člen CLUB 5*“) môžu využívať špeciálne výhody, ktoré im členstvo prináša, napríklad zľavy na vybrané výrobky, darčeky k niektorým objednaným produktom, špeciálne bezplatné telefónne číslo pre priamu komunikáciu so spoločnosťou STUDIO MODERNA, ako aj ďalšie iné výhody a bonusy, ktoré budú uvádzané na internetových stránkach www.topshop.sk, www.dormeo.sk, www.delimano.sk, www.walkmaxx.sk, www.liveactive.sk (ďalej len „webové stránky“); takisto v predajniach, ktorých adresy nájdete na uvedených webových stránkach, príležitostne v TV reminderoch, resp. v rádiu. Výhody členstva v CLUB 5* si môžu uplatniť aj rodinní príslušníci členov (príbuzní v priamom rade – rodičia, deti, manžel, manželka), avšak program Sphere card môže využívať len člen CLUB 5*, na ktorého meno je karta vystavená.

II. Vznik a trvanie členstva

1. Členom CLUB 5* sa môže stať akákoľvek fyzická osoba staršia ako 18 rokov.

2. Členstvo v CLUB 5* vzniká dňom vystavenia faktúry a zákazník ho môže využívať po uhradení členského poplatku. Výška členských poplatkov je uvedená v aktuálnom cenníku na webovej stránke www.topshop.sk/club-5. Členský poplatok zaručuje platnosť členstva na 12 mesiacov.

3. Výšku členského poplatku a podmienky jeho úhrady určí spoločnosť STUDIO MODERNA a zverejní tak, aby sa s nimi mohli všetci súčasní aj potenciálni členovia CLUB 5* oboznámiť (na uvedených internetových stránkach alebo telefonicky na čísle 0800 555 000).

4. Zaplatením členského poplatku sa člen CLUB 5* zaväzuje dodržiavať tieto podmienky členstva a ďalej takisto Všeobecné obchodné podmienky, ktoré sú prístupné na internetovej stránke www.topshop.sk/club-5 spoločnosti STUDIO MODERNA.

5. Členstvo v CLUB 5* je možné predĺžiť a získať vyššiu úroveň členstva. Predĺženie a získanie vyššej úrovne je podmienené tým, že člen CLUB 5* o to požiada a splní podmienky na predĺženie, resp. na získanie vyššej úrovne najneskôr do 13. mesiaca od zakúpenia základného členstva (po uplynutí uvedenej lehoty už nie je možné získať zvýhodnené členstvo, len základné). Predĺženie členstva je cenovo zvýhodnené.

III. Členské číslo zákazníka a čerpanie výhod

1. Každý člen CLUB 5* dostane osobné členské číslo, ktoré ho oprávňuje využívať všetky výhody vyplývajúce z členstva v CLUB 5*. Členské číslo je uvedené na identifikačnej karte člena CLUB 5*.

2. Aktuálne využiteľné výhody budú členovi CLUB 5* vždy oznámené v rámci konkrétnej ponuky tovaru alebo služieb na adresu člena CLUB 5*, resp. telefonicky alebo e-mailom a vždy budú uverejnené na webových stránkach.

3. Strata členskej karty musí byť nahlásená na telefónom čísle 0800 555 000. V lehote 15 dní odo dňa oznámenia straty Vám spoločnosť STUDIO MODERNA vystaví novú kartu s rovnakým číslom.

4. Zľavy poskytované prostredníctvom CLUB 5* nie je možné kumulovať s inými akciami spoločnosti STUDIO MODERNA.

5. Členská karta môže byť použitá na výrobky definované ako produkty, na ktoré sa vzťahujú výhody členstva v CLUB 5*. Tieto produkty budú označené cenou pre člena CLUB 5*.

IV. Ochrana osobných údajov

1. Člen CLUB 5* potvrdzuje, že všetky údaje uvedené v súvislosti so vznikom členstva v CLUB 5*, predovšetkým kontaktné údaje, sú pravdivé a presné.

2. Člen CLUB 5* zaplatením členského poplatku potvrdzuje, že sa oboznámil s podmienkami členstva CLUB 5* a súhlasí so spracúvaním osobných údajov v rozsahu: Titul, meno a priezvisko, adresa, mesto, PSČ, telefón a e-mail spoločnosťou STUDIO MODERNA s.r.o., Košická 49, 821 08 Bratislava, IČO: 35709596, zapísaná v OR súdu: Okresný súd Bratislava I., vložka číslo: 13917/B pre marketingové účely spoločnosti, účely vernostného programu spoločnosti a s poskytovaním reklamných a iných ponúk prostredníctvom elektronických komunikácií v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, so zákonom č. 147/2001 Z.z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a so zákonom č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov. Tento súhlas je udelený na dobu 10 rokov (slovom desiatich rokov) odo dňa poslednej objednávky.

3. Člen CLUB 5* výslovne súhlasí s tým, že v prípade, ak mu členstvo v CLUB 5* prinesie prospech, obzvlášť pri získaní výhry v súťaži alebo pri žrebovaní a podobne, môže spoločnosť STUDIO MODERNA zverejniť jeho meno, priezvisko a mesto bydliska.

4. Člen CLUB 5* môže súhlas so spracúvaním osobných údajov pre marketingové účely spoločnosti kedykoľvek odvolať.

5. Člen CLUB 5* má právo:

 • prístupu k svojim osobným údajom a právo na opravu osobných údajov za podmienok stanovených zákonom;
 • obrátiť sa na spoločnosť STUDIO MODERNA ako na správcu osobných údajov alebo na Úrad na ochranu osobných údajov so žiadosťou o zaistenie opatrení k náprave, ak zistí, že pri spracovaní osobných údajov došlo k porušeniu povinností správcu či inej osoby, ktorá tieto údaje spracováva; v takom prípade má člen CLUB 5* právo požadovať, aby tieto osoby:
 • poskytli vysvetlenie k osobným údajom;
 • sa zdržali takého konania, ktorým porušujú svoje povinnosti, odstránili takto vzniknutý stav či poskytli na svoje náklady ospravedlnenie alebo iné zadosťučinenie;
 • vykonali opravu alebo doplnenie osobných údajov tak, aby boli pravdivé a presné;
 • zablokovali alebo zlikvidovali osobné údaje.

V. Zánik členstva

1. Členstvo v CLUB 5* zaniká:

 • neuhradím členského poplatku po obdržaní faktúry
 • uplynutím doby, na ktorú bol zaplatený členský poplatok, alebo
 • vylúčením člena CLUB 5* spoločnosťou STUDIO MODERNA (pozri odsek 2 tohto bodu).

2. Spoločnosť STUDIO MODERNA môže vylúčiť člena CLUB 5* písomným oznámením a to iba z nižšie uvedených dôvodov:

 • člen CLUB 5* uviedol v súvislosti so vznikom členstva nepravdivé alebo neúplné informácie;
 • člen CLUB 5* akýmkoľvek spôsobom zneužije členstvo alebo práva z neho vyplývajúce;
 • člen CLUB 5* poskytne heslo oprávňujúce využívať všetky výhody členstva tretej osobe, ktorá nie je rodinným príslušníkom člena CLUB 5* (nie je príbuzným v priamom rade – rodičia, deti, manžel, manželka);
 • člen CLUB 5* akýmkoľvek spôsobom spôsobí akúkoľvek ujmu spoločnosti STUDIO MODERNA alebo samotnému klubu CLUB 5*, a to predovšetkým hmotnú škodu alebo nemajetkovú ujmu na dobrom mene či povesti.

Členstvo v tomto prípade zaniká tretím dňom po odoslaní oznámenia (poštou) o vylúčení člena z CLUB 5* na poslednú STUDIO MODERNA známu adresu člena CLUB 5*.

3. V prípade predčasného zániku členstva v CLUB 5* nemá bývalý člen nárok na žiadnu kompenzáciu zaplateného členského poplatku ani jeho časti.

VI. Záverečné ustanovenie

1. Spoločnosť STUDIO MODERNA zaisťuje trvalý verejný prístup k aktuálnemu zneniu Podmienok členstva v CLUB 5* na internetových stránkach www.topshop.sk, www.dormeo.sk, www.delimano.sk, www.walkmaxx.sk, www.liveactive.sk a tiež v predajniach, ktorých adresy nájdete na uvedených webových stránkach alebo na telefónnom čísle 0800 555 000.

2. Spoločnosť STUDIO MODERNA si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto Podmienky členstva, rovnako ako aj Všeobecné obchodné podmienky. Akúkoľvek zmenu je však povinná okamžite zverejniť na vyššie uvedených webových stránkach. Všetky zmeny sú platné a účinné odo dňa zverejnenia týchto zmien na vyššie uvedených webových stránkach, pokiaľ nie sú doručené členovi CLUB 5* pred týmto dátumom.

3. Kontaktné údaje pre komunikáciu so spoločnosťou STUDIO MODERNA sú nasledujúce:

STUDIO MODERNA s.r.o.,
Košická 49, 821 08 Bratislava,
Slovenská republika,
Tel.: +421 (2) 59 220 750,
topshop.sk/club-5, zakaznicke.centrum@studio-moderna.com

Podmienky členstva v CLUB 5* sú platné od 17.6.2015.